വീട് പണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ & പ്ലംബിംഗ് ഐറ്റംസ് പകുതി വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം

ഗവേഷണാഭിരുചിയും അധ്വാന ശീലവും ഭാവനയും തുറന്ന മനസ്സുമുള്ളവർക്ക് വിഹരിക്കുവാൻ പറ്റിയ മേഖലയാണു നാനോ സയൻസ്. ഇന്ന് ശൈശവ ദിശയിലുള്ള ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ അനന്തമാണു. അതിനാൽ തന്നെ നാനോ സയൻസിലെ ഉന്നത പഠനം ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി മാറുമെന്നുള്ളതിനു പക്ഷാന്തരമില്ല.

ദ്രവ്യത്തെ അതിൻറ്റെ പരമാണുതലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി. പരമാണു തലം എന്നാൽ ഒരു മൈക്രോ മീറ്ററിൽ താഴെ എന്നാണ്. ഈ അളവിൽ ഉള്ള സുക്ഷ്മ യന്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അവയുടെ പരിരക്ഷ തുടങ്ങിയവയും നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാനോ ടെക്നോളജി ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ കീഴിൽ വരുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇതിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ എല്ലാ ശാസ്ത്ര മേഖലകൾക്കും ഗുണം ചെയ്യും.

ദ്രവ്യത്തെ നാനോതലത്തിൽ ചെറുതായി പരുവപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഭൌതിക-കാന്തിക-രാസ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകും. ഇങ്ങനെ നാനോ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നവീനവും കാര്യക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുക എന്നതാണ് നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നാനോ മീറ്റർ എന്നതിൻറ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് നാനോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു മീറ്ററിൻറ്റെ നൂറുകോടിയിൽ ഒരംശം അഥവാ 10-9 മീ. ആണ് ഒരു നാനോമീറ്റർ.

ദ്രവ്യത്തിൻറ്റെ നാനോ മീറ്റർ തലത്തിലുള്ള സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും പഠന വിധേയമാക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് നാനോ സയൻസ്. 1 നാ. മീ. മുതൽ 100 നാ. മീ. വരെയാണ് ഇതിൻറ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. നാനോ സയൻസിനെ അവലംബിച്ച് ഉത്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും സാധ്യമാക്കുമ്പോൾ അതിനെ നാനോ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നു പറയുന്നു. വിവിധ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര ശാഖകളുമായി ചേർത്തും ഈ രംഗത്ത് പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാ. നാനോ ഫിസിക്സ്, നാനോ കെമിസ്ട്രി, നാനോ ബയോളജി. ഇതു കൂടാതെ ചില എഞ്ചിനീയറിങ് വിഷയങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള പഠനവും മുന്നേറുന്നുണ്ട്. ഉദാ. നാനോ മെറ്റീരിയൽസ്, നാനോ റോബോട്ടിക്സ്, നാനോ ട്രൈബോളജി, നാനോ ബയോടെക്നോളജി, ഫോറൻസിക് നാനോ ടെക്നോളജി
തുടങ്ങിയവ.

call or whtsapp 8593917886.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these